Home ท่านเห็นด้วยกับหลักการในการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังต่อไปนี้หรือไม่

ท่านเห็นด้วยกับหลักการในการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังต่อไปนี้หรือไม่

ท่านเห็นด้วยกับหลักการในการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังต่อไปนี้หรือไม่

แก้วิแพ่ง

 

1.ยกเลิกการขออนุญาตยื่นอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา (ยกเลิกมาตรา ๒๒๓ ทวิ)

2.กำหนดให้คำพิาพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด (เพิ่มมาตรา ๒๔๔/๑)

3.กำหนดให้การฎีกากระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

โดยขอความกรุณาทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามผ่อนทางช่องทาง Poll ด้านล่าง

=================================================================

[poll id=”2″]

=================================================================

ร่วมส่งความคิดเห็นและเหตุผลในการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง