Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ลูกหนี้ตามคำพิพากษานำเงินมาวางศาลเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ฯ ศาลไม่แจ้งการวางเงินให้เจ้าหนี้ฯ

ลูกหนี้ตามคำพิพากษานำเงินมาวางศาลเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ฯ ศาลไม่แจ้งการวางเงินให้เจ้าหนี้ฯ

17380

business_loan

ลูกหนี้ตามคำพิพากษานำเงินมาวางศาลเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ฯ ศาลไม่แจ้งการวางเงินให้เจ้าหนี้ฯ ทราบ จนเลยกำหนดเวลา 5 ปี มีปัญหาว่าเจ้าหนี้ฯ หมดสิทธิได้รับเงิน ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 323 หรือไม่ หรือเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ฯ ที่ต้องมาตรวจสอบการวางเงินเอง ???

—> ฎีกาที่ 16134/2556 การที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาวางเงินต่อศาลชั้นต้นเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษานั้น เป็นการกระทำเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยมุ่งประสงค์ให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามารับไป ศาลชั้นต้นจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้โจทก์ทราบ หากโจทก์ทราบแล้วไม่มารับเงินภายในห้าปีนับแต่มีการวางเงิน เงินดังกล่าวจึงจะถือว่าเป็นเงินค้างจ่ายและทำให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่คดีนี้หลังจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาวางเงินต่อศาลชั้นต้นเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทราบ เงินดังกล่าวจึงยังไม่เป็นเงินค้างจ่ายอยู่ที่ศาลชั้นต้นที่ผู้มีสิทธิต้องเรียกเอาเสียภายในห้าปีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 323 และยังไม่ตกเป็นของแผ่นดิน
=============================
Tag hit
ตั๋วทนาย.com การสอบใบอนุญาตทนายความ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สอบทนาย ตั๋วรุ่น ตั๋วปี
สอบภาคทฤษฎี สอบภาคปฏิบัติ ตั๋วทนาย สอบตั๋ว

Facebook Comments