Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ แนวปฏิบัติการจดจำนองตามกฎหมายใหม่

แนวปฏิบัติการจดจำนองตามกฎหมายใหม่

5446

image
แนวปฏิบัติกรมที่ดินเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองที่ดิน
ตามกฎหมายใหม่ การพิจารณาดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ มี 5 ข้อ ดังนี้
1.พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องสอบสวนและตรวจสอบสัญญาจำนองและสัญญาต่อท้ายฯ ให้มีข้อตกลงเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

2.หากข้อตกลงใดฝ่าฝืนและกฎหมายบัญญัติให้เป็นโมฆะ ห้ามมิให้จดทะเบียนให้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
3.สัญญาจำนอง/สัญญาต่อท้ายฯ ต้องระบุโดยชัดเจนว่าเป็นการประกันหนี้ของบุคคลใด จะระบุในทำนองว่า “ประกันหนี้นาย ก. หรือ นาย ข.” ไม่ได้ ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ประกันหนี้นาย ก. ก็ต้องระบุแค่ประกันหนี้นาย ก. หากเป็นประกันหนี้นาย ก. และนาย ข. ก็ต้องระบุเป็น “และ” เท่านั้น เนื่องจากในการจดทะเบียนจำนองค้ำประกันหนี้นั้น ผู้จำนองต้องทราบชัดเจนว่ากำลังค้ำประกันหนี้ของผู้ใดจำนวนสูงสุดเท่าใด เป็นต้น
4.กรณีมีเอกสารต่อท้ายสัญญาจำนองโดยคู่สัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุจำนวนแผ่นของเอกสารดังกล่าวไว้ใน ( ) ต่อท้ายด้วย เช่น ให้ถือสัญญาต่อท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจำนองฉบับนี้ด้วย (จำนวน….แผ่น)
5.กรณีมีการแก้ไขสัญญาจำนองหรือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองหรือการขึ้นเงินจำนอง ถือเป็นการตกลงกันใหม่ในส่วนที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนและตรวจสอบด้วยว่ามีข้อตกลงใดฝ่าฝืนกฎหมายที่แก้ไขใหม่หรือไม่ ประการใด
ช่วยกันเผยแพร่นะครับ เพราะเป็นหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ที่มา อ.เดชา ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์

Facebook Comments