Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ผัวทำสัญญากู้ เมียเซ็นต์เป็นพยานใครบ้างต้องรับผิด

ผัวทำสัญญากู้ เมียเซ็นต์เป็นพยานใครบ้างต้องรับผิด

8122

image
สามีทำสัญญากู้ ภริยาเป็นพยาน ต้องรับผิดทั้งคู่
มีท่านผู้อ่านสอบถามมาเกี่ยวกับสามีทำสัญญากู้ ภริยาเป็นพยาน เจ้าหนี้สามารถฟ้องภริยาให้ชำระหนี้ได้หรือไม่ ทนายคลายทุกข์ขอนำคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอ ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7631/2552
สามีจำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินโดยมีจำเลยซึ่งเป็นภริยาลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญา จึงถือได้ว่าจำเลยได้ให้สัตยาบันในการทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว หนี้กู้ยืมเงินจึงเป็นหนี้ร่วมของสามีจำเลยและจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 (4) โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ทุกคนพร้อมกันให้ลูกหนี้ชำระหนี้เป็นส่วนๆ หรือจะฟ้องลูกหนี้ทีละคนจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนก็ได้ตามมาตรา 291
ขอบคุณ ข้อมูลจาก อ.เดชา ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์

Facebook Comments