Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ขายบ้านอย่างไร ไม่เสียภาษี

ขายบ้านอย่างไร ไม่เสียภาษี

3628

โดยปกติแล้ว การ ขายบ้าน หรือขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคาร ผู้ขายจะต้องเสียภาษีอากรประเภทต่างๆให้แก่ภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม จะมีบางกรณีที่ผู้ขายไม่ต้องเสียภาษี แต่เสียค่าอากรแสตมป์แทน ซึ่งอากรแสตมป์ เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บ จากการทำเอกสารประเภทต่างๆ ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยคำนวณจากมูลค่าสัญญาที่ทำ (ติดอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อมูลค่าสัญญา 1,000 บาท)

image
ภาษีประเภทต่างๆ ที่ต้องเสีย เมื่อมีการขายอสังหาริมทรัพย์
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ไม่ว่าจะเป็นการได้อสังหาริมทรัพย์นั้นจากทางมรดก จากการซื้อ จากการสร้าง หรือจากช่องทางอื่นๆก็ตาม
2.ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมป์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นั่นคือ ถ้าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่ถ้าไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์ โดยเสียจากราคาขายจริง หรือจากราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า
สำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ นั้น โดยปกติให้เสียในอัตรา 3.3% ของราคาขายจริงหรือราคาประเมินฯ ยกเว้นในบางช่วงเวลาที่มีการประกาศลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะลง
3.ค่าธรรมเนียมโอน
โดยตามกฎหมายที่ดินนั้น จะต้องจ่ายในอัตรา 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ยกเว้นในบางช่วงเวลาที่รัฐบาลมีการประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมโอนฯ สำหรับบ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรรลง

แต่อย่างไรก็ตาม จะมีบางกรณีที่ไม่ต้องเสียภาษีเมื่อมีการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ขายไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ต้องเสียเป้นอากรสแตมป์แทน ได้แก่
1.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เป็นลักษณะการจัดสรร อาคารชุด อาคารที่สร้างเพื่อขาย ที่ได้ขายไปภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์มา ในกรณีที่ ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้ขายไปนั้น ได้มาไม่พร้อมกันการนับกำหนดเวลา 5 ปี ให้ถือตามระยะเวลาการได้มาของสิ่งที่ได้มาครั้งหลังสุด
2.การขายเนื่องจากถูกเวนคืน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
3.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาทางมรดก
4.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัย ที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และได้อาศัยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมา
5.การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม)
6.การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นทายายโดยธรรม
7.การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐบาลโดยไม่มีค่าตอบแทน
8.การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธ์ หรือสิทธิครอบครอง ในอสังหาริมทรัพย์ กับส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐบาล เฉพาะในส่วนที่ราชการ ที่ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกจากการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลจาก : proproperty4u.com

Facebook Comments