Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท

โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท

7071

image
โฉนดที่ดิน เป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันตำแหน่งที่ดิน และยืนยันตัวตนของผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ โดยโฉนดที่ดินที่ทางราชการออกให้นั้นมีหลายประเภท ทั้งแบบที่สามารถซื้อขายได้ หรือเป็นเพียงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองเท่านั้น ซึ่งก่อนที่เราจะซื้อที่ดิน ควรมีการตรวจสอบโฉนดก่อนทุกครั้ง

image

เราสามารถแบ่งเอกสารสิทธิ์ออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน

1.1 โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4
เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่สามารถ ขาย โอน จำนอง หรือค้ำประกันได้ โดยต้องมีการทำหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

1.2 ใบจอง หรือ น.ส.2
หนังสือที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว นำไปขาย โอน หรือจำนองไม่ได้ ยกเว้นการโอนทางมรดกตกให้แก่ทายาทเท่านั้น

1.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3
หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว เป็นเพียงสิทธิ์ครอบครอง นำไปขาย หรือจำนองไม่ได้

1.4 ใบไต่สวน หรือ น.ส.5
หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แต่สามารถจดทะเบียนโอนให้กันได้ หากมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์

2.เอกสารสิทธิ์ที่ราชการออกให้

2.1 ภ.บ.ท. 5
เป็นแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินแต่อย่างใด ไม่สามารถทำการซื้อขายได้

2.2 ก.ส.น. 5
เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ที่ออกให้ในนิคมสหกรณ์

2.3 น.ค. 3
เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ออกโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

2.4 ส.ท.ก.
หนังสืออนุญาตให้ทำกินในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว ออกให้โดยกรมป่าไม้ สำหรับราษฎรที่บุกรุกเขตป่าสงวนแล้วใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม โดยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์บนที่ดินได้ แต่ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ สามารถตกทอดเป็นมรดกสำหรับทายาทได้ แต่ซื้อขายไม่ได้

2.5 ส.ป.ก
เป็นสิทธิในการทำเกษตรกรรม รวมตลอดจนถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น ไม่สามารถซื้อขายได้

3.เอกสารสิทธิ์ประเภทที่ราษฎรทำขึ้นเอง หรือ ส.ค.1
เป็นหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน และทำประโยชน์นที่ดิน แต่ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

ดังนั้น ในการซื้อที่ดินจะมีเพียง โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 ที่เป็นกรรมสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถซื้อขายได้

ข้อมูลจาก : poolprop.com

Facebook Comments