Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สนช.ผ่านกม.สื่อลามกอนาจารเด็ก “ครอบครอง-ขาย” มีโทษหนัก

สนช.ผ่านกม.สื่อลามกอนาจารเด็ก “ครอบครอง-ขาย” มีโทษหนัก

3532

สนช.เห็นชอบให้บังคับใช้กฎหมาย “สื่อลามกอนาจารเด็ก” เพิ่มโทษผู้ค้าจำคุก 3-10 ปี ปรับ 1 หมื่น-3 แสนบาท 

สนช.ผ่านกม.สื่อลามกอนาจารเด็ก

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ณ รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … โดยแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยาม “สื่อลามกอนาจารเด็ก” และกำหนดความผิดเกี่ยวกับการมี “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ไว้ในครอบครอง หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า แจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงแก่ประชาชน ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

เริ่มจากการเพิ่มถ้อยคำใน มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็น (17) โดยเพิ่มนิยามของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก โดยบัญญัติว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงให้เข้าใจความหมายได้ 

นอกจากแล้วยังปรับเพิ่มโทษของผู้กระทำความผิดตาม มาตรา 287 ซึ่งแก้ไขข้อความในวรรคท้าย จากเดิมผู้กระทำผิดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 1.4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยปรับเป็นผู้ที่กระทำความผิดจะต้องระวางโทษจำคุก 3 ถึง 10 ปี และปรับ 1 หมื่นบาท ถึง 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามที่ประชุม สนช. ได้ลงมติในวาระที่ 3 โดยมีมติเห็นชอบ 193 คะแนน ไม่เห็นชอบ 1 คะแนน งดออกเสียง 2 คะแนน และไม่มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน และให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

Facebook Comments