Home ทริบเทคนิค/บทความ กรณีหมายจับผู้ต้องหาเพิกถอนได้หรือไม่ อุทธรณ์ได้หรือไม่

กรณีหมายจับผู้ต้องหาเพิกถอนได้หรือไม่ อุทธรณ์ได้หรือไม่

5179

images (1)มีปัญหาว่าเมื่อศาลออกหมายจับแล้วจะเพิกถอนได้หรือไม่       และมีปัญหาต่อมาว่าเมื่อยื่นคำร้องขอเพิกถอนหมานจับ             แล้วศาลมีคำสั่งนั้นจักมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้หรือไม่         เห็นว่า ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  มาตรา  24   วางหลักไว้ว่า   ผู้พิพากษาคนหนึ่งมีอำนาจดังต่อไปนี้  

(  1  )  ออกหมายเรียก    หมายอาญา    หรือหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น

(  2  )………………………………..ฯลฯ………………………………………………………………….

ในการออกหมายอาญา  ประเภทหมายจับ  นั้นผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจในการออกได้  นั้น   ในการออกนั้นต้องเหตุตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา  มาตรา  66    ชึ่งวางหลักการออกหมายจับไว้ดังต่อไปนี้

(1)  เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะกระทำควา่มผิดอาญา   ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี

(2) หรือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะกระทำควา่มผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี……” และมาตรา 59/1 วางหลักไว้ว่า ” ก่อนออกหมายจับต้องปรากฎพยานหลักฐานตามสมควรที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุออกหมายตามมาตรา  66  ,  69   หรือ  มาตรา   71…….”

จะเห็นได้ว่า  การออกหมายจับตามคำร้องของพนักงานสอบสวนนั้นเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น  วึ่งเป็นอำนาจพิเศษที่ให้มีอำนา่จในการออกหมายจับตามคำร้องข้างต้นนั้นได้แต่อย่างไรก้ตามต้องอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา  มาตรา  66  และ มาตรา   59/1   โดยเฉพาะเท่านั้น   จึงมิใช่กรณีที่กฎหมายให้หรือมีความประสงค์ให้ยื่นอุทธรณ์ได้ตามมาตรา  193 เพราะจะทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นล่าช้า  จะเห็นได้จาก  กรณีมาตรา  59  วรรคสาม  ที่วางหลักไว้ว่า ” ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุสมควรโดยผู้ร้องไม่อาจมาได้ศาล  อาจร้องขอต่อศาลทางโทรศัพท์   โทรสาร   ……”  เมื่อศาลสอบถามจนปรากฎว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับได้ตามมาตรา  59/1    และมีคำสั่งให้หมา่ยนั้น….”

ปัญหาข้างต้นที่ว่าเมื่อศาลออกหมายจับแล้วจะเพิกถอนได้หรือไม่นั้น  ตามาตรา  59  วรรคสี่   ตอนท้าย  วางหลักไว้ว่า  “…..หากความปรากฎต่อศาลในภายหลังว่าได้มีการออกหมายจับไปดดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น   ศาลอาจมีอำนาจให้เพิกถอนหมายจับหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายจับได้  ทั้งนี้  ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ร้องขอจัดการแก้ไขเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรก็ได้  “ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นการให้อำนาจศาลชั้นต้นโดยตรงในการที่แก้ไขเยียวยาความเสียหายจากการออกหมายจับดดยฝ่าฝืนกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ทั้งนี้จะสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้หรือไม่  ก็มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาที่จะยื่นอุทธรณ์แต่ประการใด  แสดงให้เห็นว่ากฎหมายมีเจตนารมย์ที่จะให้กระบวนการออกหมายจับ  การเพิกถอนหมายจับ ตลอดการเยียวยาความเสียหายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ยุติลงในชั้นศาลชั้นต้นเท่านั้น  

นายเกรียงศักดิ์   นวลศรี    น.บ   น.บ.ท   วิชาชีพว่าความ   และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย .com

Facebook Comments