Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ซื้อที่ดิน นส.3แต่ไม่ได้ไปจดทะเบียน แต่รับมอบการครอบครอง ต่อมาผู้ขายเดิมนำไปจำนองผู้ซื้อฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่ ?

ซื้อที่ดิน นส.3แต่ไม่ได้ไปจดทะเบียน แต่รับมอบการครอบครอง ต่อมาผู้ขายเดิมนำไปจำนองผู้ซื้อฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่ ?

5434

โกงๆ!! แกก็โกงฉันก็โกง ฉันซื้อแกแล้ว ฉันยังไม่ขาย. !!!ปัญหาวุ่นวายนะดับชาติ. เรื่องมีอยู่ว่า ขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (เรียกบ้านๆว่านส.3)ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ได้จดทะเบียนการโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ผู้ขายส่งมอบการครอบครองให้ผู้ซื้อ หากผู้ขายนำที่ดินไปจำนอง ผู้รับจำนองสุจริตผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินได้หรือไม่



มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 553 7/2557

จ.มารดาจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทแปลงที่ 1 และเเปลงที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนของที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ พ. บิดาโจทก์และโจทก์ตามลำดับโดยไม่ได้จดทะเบียนการขอโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่การที่ พ. บิดาโจทก์ และโจทก์ได้เข้ามาครอบครองที่ดินพิพาทเเปลงที่ 1 และที่ 2 ย่อมทำให้ได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1367 1377 และ 1378 โดยไม่ต้องจดทะเบียนการได้มา ซึ่งต่อมา พ. ยกที่ดินแปลงที่ 1 ให้แก่โจทก์ จึงทำให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง เมื่อจำเลยที่ 1 ผู้จำนองไม่ใช่เจ้าของที่ดิน แปลงที่ 1 และเป็นที่ 2 นำที่ดินไปจำนองแก่จำเลยที่ 2 ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 705 จำนองที่ไม่มีผลผูกพันโจทก์ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง โดยไม่ต้องคำนึงว่าจำเลยที่ 2 ผู้รับจำนองโดยสุจริตหรือไม่เพราะจิตของผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ที่ห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้มา สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและจดทะเบียนรถสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 วรรค 2 ต้องการได้สิทธิในที่ดินที่ได้จดทะเบียนแล้วรายการที่โจทก์เป็นผู้ได้มาซึ่งที่ดินโดยทางนิติกรรมจึงไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติดังกล่าวจึงมีสิทธิ์ที่ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองเฉพาะส่วนมีในครอบครองไปถึงที่ดินพิพาทไปที่ 1 และเป็นที่ 2 ของโจทก์ได้

สรุป เพิกถอนได้นะครับ.

มีปัญหาหาปรึกษาทนายกฤษดา 0999170039


Facebook Comments