Home กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทถอนคำร้องทุกข์ได้หรือไม่

คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทถอนคำร้องทุกข์ได้หรือไม่

1870

คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินกรณีผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์ถอนคำร้องทุกข์หรือไม่

แนวคำตอบ สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์ในความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ถือว่าเป็นสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินย่อมตกทอดไปยังทายาท

มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าอย่างนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 206/2488 วินิจฉัยว่าในคดีความผิดฐานยักยอกนั้นเมื่อผู้เสียหายตาย ภริยาซึ่งเป็นทายาทย่อมมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์หรือร้องขอยกเลิกคดีได้
การถอนคำร้องทุกข์เป็นสิทธิ ซึ่งตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 126 วรรค 1 บัญญัติให้ไว้แก่ผู้ร้องทุกข์ที่จะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้และสิทธิถอนคำร้องทุกข์ในคดีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เป็นศิษย์เกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อผู้ร้องทุกข์ตายย่อมตกทอดแก่ทายาท
ฉะนั้นเมื่อ ช.ผู้ร้องทุกข์ในคดีนี้ตาย สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์จึงตกทอดแก่นาง ต. มารดานาย ช. ผู้เป็นทายาท
นาง ต.มีสิทธิ์ถอนคำร้องทุกข์นั้นได้

สรุป ทายาทสามารถถอนคำร้องทุกข์ได้

Athip Schumhinda 096 824 7444

Facebook Comments