Home ประกันภัย ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

2404

ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

  • โดยปกติทั่วไป ในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะคุ้มครองความเสียหายในทุกกรณี แต่มีข้อยกเว้นเรื่องการใช้รถผิดกฎหมายที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง  คือ
  • ในสัญญาประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 8.2 และหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อ 7.2 มีใจความสำคัญดังนี้ คือ
  • การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การใช้รถยนต์ไปในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ขนยาเสพติด เป็นต้น
  • ข้อยกเว้นดังกล่าว มีเจตนาจะยกเว้นการใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ในการกระทำผิดกฎหมายโดยตรงเท่านั้น เช่น ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด
  • แต่มิได้หมายความรวมถึงการทำผิดกฎหมายจราจร เช่น การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ หรือสัญญาณจราจร การบรรทุกน้ำหนักเกิน เป็นต้น
  • กรณีอย่างไรที่จะถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป เช่น การขับรถบรรทุกคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง จะถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ
  • กล่าวคือ หากเป็นการบรรทุกคนต่างด้าวเพื่อหลบหนีเข้าเมืองโดยตรง จึงถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย พอเกิดเหตุในขณะขนคนต่างด้าวนั้น  บ.ประกันภัยจะไม่คุ้มครอง กล่าวง่ายๆคือเคลมไม่ได้
  • แต่หากเป็นกรณีที่คนต่างด้าวนั้น หลบหนีเข้ามาอาศัย ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนานแล้ว แม้คนเหล่านั้นจะโดยสารรถยนต์ไปด้วยกันเพื่อไปทำงาน หรือทำธุระอื่นใด ต้องถือว่าเป็นการใช้รถเพื่อบรรทุกคนโดยสาร อันถือได้ว่า เป็นการใช้ประโยชน์จากการใช้รถตามปกติทั่วไป มิใช่ใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย เมื่อรถบนต์เกิดอุบัติเหตุกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง บ.ประกันภัย ก็ต้องคุ้มครองจ่ายค่าเสียหาย ก็คือเคลมได้นั่นเองครับ

สรุป การใข้รถยนต์ในทางผิดกฎหมายต้องเป็นการใช้รถยนต์เพื่อกระทำความผิดโดยตรงเท่านั้น บ.ประกันภัย จึงจะไม่คุ้มครอง คือเคลมไม่ได้ 

และกลับกันถ้าไม่ใช่เป็นการใช้รถยนต์เพื่อกระทำความผิดโดยตรง บ.ประกันภัย ยังต้องคุ้มครอง คือเคลมได้ครับ

ติดต่อทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments