Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ เจ้าหนี้แย่งโทรศัพท์ลูกหนี้ เพื่อบังคับชำระหนี้ มีความผิดหรือไม่

เจ้าหนี้แย่งโทรศัพท์ลูกหนี้ เพื่อบังคับชำระหนี้ มีความผิดหรือไม่

3716

คำถาม

แย่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น ไปขณะที่กำลังใช้โทรศัพท์ เพื่อบังคับชำระหนี้ที่บุคคลดังกล่าวค้างชำระ เป็นความผิดฐานใด ??

คำตอบ
มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 6 7 2 6/ 2557 จำเลยยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายไปขณะที่ผู้เสียหายกำลังใช้โทรศัพท์เพื่อบังคับชำระหนี้ที่ผู้เสียหายค้าชำระ เป็นการใช้อำนาจบังคับชำระหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง เป็นการฉกฉวยเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปซึ่งหน้าโดยเจตนาทุจริต เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 336 วรรคแรก

สรุปแย่งมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิด

Facebook Comments