Home คดีแพ่ง พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้น การที่พยาน 2 คนลงลายมือชื่อไม่พร้อมกัน จะมีผลทำให้พินัยกรรมดังกล่าวเสียไปหรือไม่

พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้น การที่พยาน 2 คนลงลายมือชื่อไม่พร้อมกัน จะมีผลทำให้พินัยกรรมดังกล่าวเสียไปหรือไม่

3158

พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้น การที่พยาน 2 คนลงลายมือชื่อไม่พร้อมกัน จะมีผลทำให้พินัยกรรมดังกล่าวเสียไปหรือไม่

คำพิพากษาฎีกา 1900/2552

ผู้ตายได้เขียนพินัยกรรมขึ้นเองทั้งฉบับและลงลายมือชื่อไว้แล้ว ส่วนที่ จ. ลงลายมือชื่อเป็นพยานไม่พร้อมกับพยานอีกคนหนึ่งในพินัยกรรรมนั้น ก็หาทำให้พินัยกรรมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด เพราะมาตรา 1657 เพียงบัญญัติให้ผู้ทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับต้องเขียนพินัยกรรมด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตนเท่านั้น

หาได้บังคับให้ต้องมีพยาน 2 คน รับรองลายมือชื่อ ของผู้ทำพินัยกรรมพร้อมกันไม่และเมื่อพินัยกรรม มีข้อกำหนดยกทรัพย์มรดกของผู้ตายและ ที่จะมีต่อไปในภายหน้าให้ผู้คัดค้านบุคคล อื่นขอตัดมิให้รับมรดกและห้ามเกี่ยวข้อง

ดังนี้ แม้ผู้ร้องจะเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นบุตรของผู้ตายมีสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมก็ตาม ก็ต้องถือว่าผู้ร้องเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกของผู้ตายตามมาตรา 1608 ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

สรุป

พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้น การที่พยาน 2 คนลงลายมือชื่อไม่พร้อมกัน จะมีผลทำให้พินัยกรรมดังกล่าวไม่เสียไปครับ

มีปัญหาคดีปรึกษา

ทีมทนายอธิป 091 712 7444

Facebook Comments