Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สามีภรรยา หย่าขาดจากกัน โดยไม่ได้แบ่งสินสมรส ภายหลัง สามีนำไปขายคนเดียว ภรรยาฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

สามีภรรยา หย่าขาดจากกัน โดยไม่ได้แบ่งสินสมรส ภายหลัง สามีนำไปขายคนเดียว ภรรยาฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

5325

  
เจ้าของรวมคน 1 ทำสัญญาขายที่ดินกรรมสิทธิ์รวมให้แก่ผู้อื่นซึ่งรับซื้อไว้โดยสุจริต โดยเจ้าของรวมคนอื่นไม่ทราบเรื่องเลยไม่ได้ให้ความยินยอมจะมีผลผูกพันเจ้าของรวมคนอื่นหรือไม่
คำตอบ

ครับมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 12734/2556

     ที่ดินโฉนดเลขที่ 12266 ตำบลกลางแอน อำเภอปราสาท. จังหวัดสุรินทร์. เป็นสินสมรสของโจทก์และ บ. เมื่อโจทก์. กับ บ. จดทะเบียนหย่าขาดจากกันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วต้องแบ่งสินสมรสให้โจทก์และ บ. ได้ส่วนเท่ากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1533 แต่เมื่อยังไม่ได้แบ่งจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยกรรมสิทธิ์รวม. โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของรวมท่านมีส่วนเท่ากัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1357 เมื่อจำเลยมิได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นจึงต้องถือว่าโจทก์กับ บ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมมีส่วนแบ่งเท่ากัน ซึ่งเจ้าของรวมคนหนึ่งๆจะจำหน่ายตัวทรัพย์สินนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1361 วรรค 2 

       การที่ บ. ซึ่งเป็นเจ้าของรวมได้ทำสัญญาขายที่ดินให้แก่จำเลยโดยโจทก์ไม่ทราบเรื่องและไม่ได้ให้ความยินยอม แม้จำเลยจะทำสัญญาซื้อขายดังกล่าวกลับ บ. โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนสัญญาดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ในส่วนของโจทก์ตามบทบัญญัติดังกล่าว. แต่ยังคงมีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ในส่วนของ. บ. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1361 วรรค 1 โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างบอกกับจำเลยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ของโจทก์ได้
สรุป สามารถฟ้องเพิกถอนในส่วนสินสมรสของตนได้ (ครึ่งหนึ่ง)
ปรึกษากฎหมายฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส 0999170039

ขอบคุณภาพจาก kapook.com

Facebook Comments