Home ข่าวสารสภาทนายความ ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เข้าพบอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางในการพัฒนาการประกอบวิชาชีพทนายความ

ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เข้าพบอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางในการพัฒนาการประกอบวิชาชีพทนายความ

3837

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นางสาวมิ่งขวัญ ปานจันทร์ ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ได้เข้าพบ นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางในการพัฒนาการประกอบวิชาชีพทนายความ และการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รวมถึงการศึกษาและดูงานการประกอบวิชาชีพทนายความในต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพและองค์กรสภาทนายความ.

Facebook Comments