Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สิทธิ ของลูกจ้างที่จะได้รับเงินจากนายจ้าง ในเวลาเลิกจ้าง มีอะไรบ้าง !!

สิทธิ ของลูกจ้างที่จะได้รับเงินจากนายจ้าง ในเวลาเลิกจ้าง มีอะไรบ้าง !!

7206

เงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในเวลาเลิกจ้างมีดังนี้. ?

คำตอบ
1. หลักประกันที่เป็นเงิน

นายจ้างต้องคืนภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง หรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่ หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุตามมาตรา 10 วรรค 2
2.ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
นายจ้างต้องจ่ายให้ถูกต้อง(ครบถ้วน) ตามกำหนดเวลา(ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันไว้) หรือภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เลิกจ้างตามมาตรา 70
3 ค่าชดเชย ในวันที่เลิกจ้างตามมาตรา 118
4 ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าพี่ชดเชยพิเศษ
นายจ้างต้องจ่ายภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างตามมาตรา 120 หรือในวันที่นายจ้างเลิกจ้างตามมาตรา 121 และมาตรา 122
คำถาม หากนายจ้างไม่ชำระ ?
หากนายจ้างไม่จ่ายเงินตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้แก่ลูกจ้างตามกำหนดดังกล่าวแล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยและเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้
คำตอบ
นายจ้างที่เมื่อคืนหลับประกันที่เป็นงานหรือไม่จ่ายเงินดังข้อ 1 ถึงข้อ 4 ที่ว่ามาดังกล่าวต้องรับผิดชอบดังนี้

1.นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ย ให้แก่ลูกจ้างในอัตรา ร้อยละ 15/ปี จากวันที่ถึงกำหนดต้องคืนหรือจ่าย
2.เสีย เงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างเมื่อพ้นกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ถึงกำหนดคืนหรือจ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของทุกระยะเวลา 7 วัน หากมีเหตุว่านายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายค่าจ้างดังกล่าวโดยปราศจากเหตุจะเห็นสมควร

มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความโทรปรึกษาทนายกฤษดา

0999170039

 

Facebook Comments