Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 2)

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 2)

4132

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 2) และปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและจริยธรรมมรรยาททนายความ โดยมี นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนสภาทนายความ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดย ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการอบรมมีหัวข้อดังนี้

– ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ บรรยายโดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

– ทนายความขอแรงและการคุ้มครองสิทธิ/เสรีภาพ ประชาชนในการพิจารณาคดี บรรยายโดย นายธนฤทธิ์ โทวรรธนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชลบุรี

– การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (การเบิกจ่าย เงินรางวัล ในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาคดีอาญาชั้นสอบสวน) บรรยายโดย นายภูมิกร ก้อนแก้ว นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ และนายวัฒนชัย ฐิติฐานานุศักดิ์ นิติกร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คดีศาลของแรง) บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองประธานโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ

การอบรมในครั้งนี้มี ทนายความอาสาเข้าร่วมในการอบรมจำนวน 295 คน โดย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โครงการพัฒนาบุคลากร และนายไพบูลย์ แย้มเอม ประธานสภาทนายความจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

Facebook Comments