Home คดีแพ่ง ฟ้องหย่ากรณีมีชู้ต้องไม่ปรากฎว่ามีการให้อภัยมาก่อน

ฟ้องหย่ากรณีมีชู้ต้องไม่ปรากฎว่ามีการให้อภัยมาก่อน

1294

#ฟ้องหย่ากรณีมีชู้
เมื่อความรักไม่ราบรื่นอย่างที่คิด มีฝ่ายเอาใจเอาตัวออกห่างหรือ ประพฤติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันนำไปสู่ เหตุแห่งการหย่าตามกฎหมาย ซึ่งให้สิทธิที่คู่สมรสฟ้องหย่าได้นั้น

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 เช่น กรณี (1)แห่งมาตรานี้ สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ตัวอย่าง การบอกบุคคลอื่นว่า ว่าหญิงอื่นหรือชายอื่นที่ไม่ใช่สามีภริยาตนเป็นสามีภริยาของตน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือหญิงอื่นชายอื่น การอุปการะ เลี้ยงดูฉันสามีภริยา ถึงแม้หญิงอื่นชายอื่นจะเคยมีความสัมพันธ์กับสามีภริยามาก่อนสมรส หากแต่สามีภริยายังอุปการะ เลี้ยงดูหญิงอื่นชายอื่นนั้นโดยเปิดเผยฉันสามีภริยาแล้ว ก็มีสิทธิฟ้องหย่าได้

และยังมีสิทธิ ตามประมวลกฎหมายนี้ มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

#หมายเหตุ แต่ต้องไม่ปรากฏว่า สามีหรือภริยานั้นได้ให้อภัยในการกระทำ ดังกล่าวนั้นแล้ว

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2561/2561
แม้จะฟังได้ว่าข้อกล่าวหาของโจทก์เป็นเหตุหย่าตามกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ได้ให้อภัยในการกระทำของจำเลยแล้ว สิทธิฟ้องหย่าของโจทก์ย่อมหมดไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 1518
โจทก์นำ จ.มาอยู่ในบ้านโจทก์และอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาจนมีบุตรด้วยกัน 1 คน โดยโจทก์ให้ใช้นามสกุลของโจทก์ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภรรยา เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ให้อภัยในการกระทำของโจทก์ จำเลยจึงมีเหตุฟ้องหย่าโจทก์ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา1516 (1)
เหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของโจทก์ฝ่ายเดียว ทั้งจำเลยไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรโดยโจทก์เคยให้เงินจำเลยเป็นค่าใช้จ่าย การที่โจทก์หย่ากับจำเลยทำให้จำเลยยากจนลง จำเลยจึงมีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพจากโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1526
#อายุความ มาตรา 1529 สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา 1516 (1) หรือมาตรา 1523 ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความ จริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง เหตุอันจะยกขึ้นฟ้องหย่าไม่ได้แล้วนั้น อาจนำสืบสนับสนุนคดี ฟ้องหย่าซึ่งอาศัยเหตุอย่างอื่น
#ยกเว้น ลักษณะการกระทำเป็นการละเมิด ต่อเนื่องกันมายังมิได้หยุดการกระทำอายุความจึงยังไม่เริ่มนับ อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3596/2546

By ทนายอธิป ชุมจินดา Preaw Preaw

Facebook Comments