Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สัญญาจ้างแรงงาน ที่ระบุว่าเมื่อเลิกจ้าง  นายจ้าง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทำได้หรือไม่ !! 

สัญญาจ้างแรงงาน ที่ระบุว่าเมื่อเลิกจ้าง  นายจ้าง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทำได้หรือไม่ !! 

5324

 


คำถาม

สัญญาจ้างแรงงาน ที่ระบุว่าเมื่อเลิกจ้าง นายจ้าง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทำได้หรือไม่ !!

คำตอบ

เคยมีคำพิพากษาฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกา 569/2547

โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2538 นับถึงวันที่ 17 มีนาคม 2544 ที่มีการทำสัญญาจ้างงานใหม่ โจทก์ทำงานติดต่อกันมาถึง 5 ปีเศษ สัญญาจ้างใหม่ระหว่างโจทก์กับจำเลยกำหนดว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย ทั้งที่ก่อนหน้านั้นโจทก์เป็นลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยอยู่แล้ว สัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 118 อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 ดังนั้น ระยะเวลาการทำงานของโจทก์กับจำเลยตามสัญญาจ้างเดิมจึงต้องนับรวมเข้ามาด้วย โจทก์มีอายุงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน

@

@

@

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีแรงงาน โทรปรึกษาทนายกฤษดา 0999170039Facebook Comments