Home คดีอาญา ออกเช็ค โดยไม่ลงวันที่สั่งจ่าย มีความผิดทางอาญาหรือไม่!!

ออกเช็ค โดยไม่ลงวันที่สั่งจ่าย มีความผิดทางอาญาหรือไม่!!

8345

คำถาม
ออกเช็ค โดยไม่ลงวันที่สั่งจ่าย มีความผิดทางอาญาหรือไม่!!

คำตอบ เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  7152/2554

จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทโดยไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่าย ถือได้ว่าไม่มีวันที่จำเลยที่ 1 ผู้ออกเช็คกระทำความผิด การที่จำเลยที่ 2 ผู้สลักหลังเป็นผู้ลงวันที่สั่งจ่ายตามที่ตกลงกับโจทก์ร่วมในภายหลัง เป็นเพียงแต่ให้เช็คมีรายการต่างๆ สมบูรณ์ตามกฎหมายเพื่อฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 910 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 989 วรรคหนึ่ง หาทำให้กลับมาเป็นความผิดทางอาญาไม่ แม้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ออกเช็คกับจำเลยที่ 2 ผู้สลักหลังร่วมกันออกเช็คนั้นก็ไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

สรุป สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เฉพาะทางแพ่ง ไม่เป็นความผิดตามพรบ.เช็ค
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ป.พ.พ. มาตรา 910

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

 

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความปรึกษาทนายกฤษดา

089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyer.in.th

 

Facebook Comments