Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ รับโอนเช็คมาโดยรู้ว่าไม่มีมูลหนี้ต่อกัน ผู้สั่งจ่ายเช็คต้องรับผิดหรือไม่ 

รับโอนเช็คมาโดยรู้ว่าไม่มีมูลหนี้ต่อกัน ผู้สั่งจ่ายเช็คต้องรับผิดหรือไม่ 

5520


คำถามรับโอนเช็คมาโดยรู้อยู่แล้ว ขณะรับโอนว่าเช็คไม่มีมูลนี่ที่ผู้สั่งจ่ายจะต้องชำระเป็นการโอนด้วยคบคิดกันฉ้อฉลหรือไม่
คำตอบ

มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ 11261/2557 โจทก์ทราบดีอยู่แล้วขนาดรับโอนเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับจาก ร. ว่าจำเลยทั้งสองสั่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับเพื่อชำระค่าสินค้าเหล็กที่ ร. และบริษัท ส. จะจัดส่งให้จำเลยทั้งสองตามใบสั่งซื้อแต่ ร. และบริษัท ส. ปิดกิจการไม่ได้ส่งสินค้าเหล็กให้จำเลยทั้งสอง เช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับจึงไม่มีมูลหนี้ ที่จำเลยทั้งสองต้องชำระ

โจทก์รับโอนเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับจาก ร. และบริษัท ส. จึงเป็นการรับโอนโดยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยทั้งสอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 916 ประกอบมาตรา 989 ที่จำเลยทั้งสองสามารถยกข้อต่อสู้ระหว่างจำเลยทั้งสองกับ ร. และบริษัท ส. ผู้ส่งเช็คคนก่อนขึ้นต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ส่งได้จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชำระเงินตามเช็คพิพากษาทั้ง 2 ฉบับแก่โจทก์

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีเช็ค คดีความโทรปรึกษา 0999170039. ทนายกฤษดา

 

Facebook Comments