Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ การที่บุคคลนั้นได้สืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงมาเองในภายหลังหาได้ทราบโดยอาศัยข้อความที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ เป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ ประการใด

การที่บุคคลนั้นได้สืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงมาเองในภายหลังหาได้ทราบโดยอาศัยข้อความที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ เป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ ประการใด

4690

สารบัญ

การที่บุคคลนั้นได้สืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงมาเองในภายหลังหาได้ทราบโดยอาศัยข้อความที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ เป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่   ประการใด

มีคำพิพากษาฎีกาที่ 5918/2557

การที่โจทก์นำข้อความที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ม. ทั้ง 9 ครั้งมารวมเข้าด้วยกันแล้วสรุปว่าเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ร่วมนั้น ก็เป็นเพียงความเข้าใจของโจทก์ร่วมเท่านั้น หาใช่เป็นความเข้าใจของบุคคลทั่วไปไม่ บุคคลทั่วไปที่อ่านข้อความย่อมไม่ทราบหรือเข้าใจได้ว่าข้อความที่โจทก์และโจทก์ร่วมอ้างมานั้นหมายความถึงผู้ใด และเป็นเรื่องจริงตามที่ลงพิมพ์หรือไม่ หากต้องการรู้ความหมายว่าเป็นผู้ใดก็ต้องไปสืบเสาะหาเพิ่มเติม ทางไม่แน่ว่าหลังจากสืบเสาะค้นหาเพิ่มเติมแล้วจะเป็นตัวโจทก์ร่วมจริงหรือไม่ และในกรณีที่ทำการสืบเสาะค้นหาแล้ว จึงทราบว่าหมายความถึงโจทก์ร่วม ก็เป็นการทราบจากการที่บุคคลนั้นได้สืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงมาเองในภายหลังหาได้ทราบโดยอาศัยข้อความที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ตามคำฟ้องไม่ เมื่อโจทก์ร่วมยึดถือความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นสำคัญ ทั้งๆที่บุคคลทั่วไปไม่ได้มีการรับรู้หรือเข้าใจในข้อความดังกล่าวว่าเป็นตัวโจทก์ร่วมการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ร่วม

 

นายเกรียงศักดิ์     นวลศรี 

น.บ    น.บ.ท    วิชาชีพว่าความ    ที่ปรึกษากฎหมาย     และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย.com

Facebook Comments