Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมจึงขยายระยะเวลาการจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

สำนักฝึกอบรมจึงขยายระยะเวลาการจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

6615

เนื่องจากมีนักศึกษาสอบถามเป็นจำนวนมาก ทางสำนักฝึกอบรมจึงขยายระยะเวลาการจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ใบจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 : Download
ใบแจ้งชำระเงิน : Download

กรุณาส่งหลักฐานส่งเอกสารต่างๆ มายัง

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (จองคำบรรยายรุ่นที่ 49)
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Facebook Comments