Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สัญญาเงินกู้ที่ทำขึ้นภายหลังการกู้ยืม และไม่ได้ส่งมอบคู่สัญญา สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายได้หรือไม่

สัญญาเงินกู้ที่ทำขึ้นภายหลังการกู้ยืม และไม่ได้ส่งมอบคู่สัญญา สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายได้หรือไม่

4773

 

คำถาม
สัญญาเงินกู้ที่ทำขึ้นภายหลังการกู้ยืม และไม่ได้ส่งมอบคู่สัญญา สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายได้หรือไม่ ?

คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ 8175/2551 หลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 นั้นอาจเกิดมีขึ้นในขณะที่กู้ยืนกันหรือภายหลังจากนั้นก็ได้และไม่ได้จำกัดว่าจะต้องไปหลักฐานที่ได้มอบไว้แก่กัน ในคดีน้แม้คำให้การพยานที่จำเลยเบิกความไว้ในคดีอาญาของศาลชั้นต้นว่าจำเลยกู้ยืมเงินไปจากโจทก์จะเกิดขึ้นภายหลังการกู้ยืมเงินแล้วไม่มีการส่งมอบให้ไว้แก่กันก็ตามก็ถือได้ว่าการกู้ยืมเงินระหว่างจำเลยและโจทก์เป็นกรณีที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ดังนั้นเมื่อจำเลยไม่มีหลักฐานการใช้เงินเป็นอย่างอื่นหรือยังอย่างใดลงลายมือชื่อโจทก์ผู้ให้ยืมมาแสดงจำเลยจึงนำสืบการใช้เงินไม่ได้เพราะเป็นการต้องห้ามตามบทกฎหมายครับต้น

สรุปสามารถทำขึ้นในภายหลัง และไม่จำเป็นต้องส่งมอบแก่คู่สัญญา

 

ปรึกษาทนายความเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ โทร 0999170039

 

Facebook Comments