Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ใส่ต้นเงินในสัญญากู้เกินจริง ถือว่าเป็นสัญญาเงินกู้ปลอมและบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่

ใส่ต้นเงินในสัญญากู้เกินจริง ถือว่าเป็นสัญญาเงินกู้ปลอมและบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่

4711

 
คำถาม
กรอกจำนวนเงินลงในสัญญากู้ยืมเงินมากกว่าจำนวนหนี้กู้ยืมที่มีอยู่จริงในวันทำสัญญากู้ยืม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้กู้จะถือว่าการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่

คำตอบ
มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 795 / 2557 จำเลยไม่ได้กู้ยืมเงินไปจำนวน 390,000บาท ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินโจทก์กรอกจำนวนเงินในภายหลังว่าจำเลยกู้ยืมเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งมากกว่าจำนวนหนี้กู้ยืมที่มีอยู่จริงในวันทำสัญญากู้ยืมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยจึง เป็นเอกสารปลอมและถือได้ว่าการกู้ยืมตามฟ้องโจทก์มิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือดังนี้โจทก์จึงไม่อาจฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 วรรค 1 ไม่ใช่เป็นกรณีที่จำเลยให้การรับแล้วที่โจทก์ไม่จำต้องอ้างสัญญากู้ยืมเงินเป็นพยานหลักฐาน จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชำระเงินในจำนวนที่รับว่าได้ยืมเงินจากโจทก์

สรุป หากกรอกเกินจำนวนการกู้ที่แท้จริง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้กู้แล้ว ไม่ถือว่าเป็นหลักฐานการกู้ยิมที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย และถือว่าเป็นสัญญาเงินกู้ปลอม

@

@

@

มีปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยิมเงิน  ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ปรึกษาทนายกฤษดา 0999170039

IMG_0548.JPG

Facebook Comments