Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สัญญาขายฝาก แม้ทางฝ่ายผู้ขายฝากตาย ทายาทผู้มีสิทธิไถ่ตามกำหนดนั้น จะไม่เอาอายุความมรดกว่าเจ้ามรดกตายต้องฟ้องภายใน 1 ปีมาเกี่ยวข้องประเด็นนี้หรือไม่

สัญญาขายฝาก แม้ทางฝ่ายผู้ขายฝากตาย ทายาทผู้มีสิทธิไถ่ตามกำหนดนั้น จะไม่เอาอายุความมรดกว่าเจ้ามรดกตายต้องฟ้องภายใน 1 ปีมาเกี่ยวข้องประเด็นนี้หรือไม่

5242

สัญญาขายฝาก แม้ทางฝ่ายผู้ขายฝากตาย ทายาทผู้มีสิทธิไถ่ตามกำหนดนั้น จะไม่เอาอายุความมรดกว่าเจ้ามรดกตายต้องฟ้องภายใน 1 ปีมาเกี่ยวข้องประเด็นนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 1093 /2509

อายุความตามมาตรา 1754 เป็นอายุความห้ามฟ้องคดีมรดกหรือคดีที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก ส่วนคดีที่เจ้ามรดกเป็นเจ้าหนี้มิได้กำหนดอายุความไว้เป็นพิเศษในมาตรา 1754 แต่อย่างใด เมื่อเป็นคดีที่โจทก์ซึ่งเป็นทายาทของนายกองผู้ขายเดิมฟ้องขอไถ่ทรัพย์คืนจากจำเลยซึ่งเป็นผู้รับซื้อฝากตามมาตรา 497(1) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้โจทก์จะฟ้องจำเลยหลังจากนายกองผู้ขายเดิมตายเกิน 1 ปีคดีโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ เพราะคดีนี้ไม่เป็นคดีมรดกหรือเป็นคดีที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก จะนำมาตรา 1754 มาใช้บังคับไม่ได้

 

นายเกรียงศักดิ์    นวลศรี

น.บ   น.บ.ท   วิชาชีพว่าความ   ที่ปรึกษากฎหมาย   และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย.com

 

 

Facebook Comments