Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เมื่อทำผิดหลงสามารถขอแก้ไขได้หรือไม่

สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เมื่อทำผิดหลงสามารถขอแก้ไขได้หรือไม่

7633

คำถาม
สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เมื่อทำผิดหลงสามารถขอแก้ไขได้หรือไม่ ?

คำตอบ
มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6074 – 6075/2556 วินิจฉัยไว้ดังนี้

บทกฎหมาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา 143 วรรคหนึ่ง วรรคสอง)ฃ

สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษาตามยอมนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคําพิพากษา อยู่ในบังคับที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงในสัญญาดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆ ซึ่งการพิมพ์ผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อย โดยพิมพ์คําว่าโจทก์เป็นจําเลยและพิมพ์คําว่าจําเลยเป็นโจทก์สลับกัน จําเลยจึงมีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลมีคําสั่งเพิ่มเติมขอแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.แพ่ง มาตรา143 วรรคหน่ึง และการแก้ไขข้อผิดพลาดเช่นนี้มิใช่เป็นเรื่องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา
ประนีประนอมยอมความให้นอกเหนือไปจากที่โจทก์จําเลยตกลงกัน ทั้งหาใช่เป็นการกลับหรือแก้คําพิพากษาตามยอมเดิม ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 143 วรรคสองไม่

IMG_0548-0
มีปัญหาเกี่ยวกับอรรถคดี ปรึกษาทนายกฤษดา
0999170039 LINEID: Lawyers.in.th

Facebook Comments