Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิรวม ต้องฟ้องเจ้าของรวมทุกคนเป็นจำเลยหรือไม่

ฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิรวม ต้องฟ้องเจ้าของรวมทุกคนเป็นจำเลยหรือไม่

18329

407101910
คำถาม
ฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิรวม ต้องฟ้องเจ้าของรวมทุกคนเป็นจำเลยหรือไม่
คำตอบ

ศาลฎีกาได้วินิจฉัยแนวคดีดังกล่าวเป็น ๒ แนวคือ

แนวแรกต้องฟ้องเจ้าของรวมทุกคนปรากฎตาม คำพิพากษาฎีกาที่ ๕/๒๕๕๘

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินและให้จำเลยให้ความยินยอมในการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมจำเลยให้การว่าที่ดินตามฟ้องเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทคือโจทก์จำเลยและพี่น้องร่วมบิดามารดารวมทั้งหมด5คนเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกซึ่งมีทายาทคนอื่นนอกจากโจทก์และจำเลยเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแต่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยผู้เดียวแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์การกำหนดส่วนแบ่งตามคำขอของโจทก์อาจกระทบถึงสิทธิของทายาทคนอื่นซึ่งมิได้เข้ามาในคดีได้คำขอของโจทก์จึงไม่อาจบังคับได้ศาลย่อมพิพากษายกฟ้อง

แนวที่ ๒ ไม่จำเป็นต้องฟ้องเจ้าของรวมทุกคน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8121/2540

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1363 บัญญัติให้เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สินได้โดยมิได้บังคับให้เจ้าของรวมผู้ประสงค์จะให้แบ่งทรัพย์สินต้องฟ้องผู้มีกรรมสิทธิ์รวมทุกคน และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีนิติกรรมขัดอยู่ ทั้งวัตถุประสงค์ที่เป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทก็ไม่มีลักษณะเป็นการถาวร โจทก์ในฐานะที่เป็นเจ้าของรวมร่วมกับจำเลยบุคคลอื่นอีก จึงมีสิทธิเรียกขอให้แบ่งที่ดินพิพาทดังกล่าวให้แก่ตนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1363 การที่โจทก์เรียกให้แบ่งที่ดินพิพาทซึ่งอาจต้องดำเนินการแบ่งตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364กำหนดไว้นั้น มิใช่เป็นการเรียกให้แบ่งทรัพย์สินในเวลาที่ไม่เป็นโอกาสอันควรตามมาตรา 1363 วรรคสาม

โดยสรุปเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการบังคับคดี ควรฟ้องเจ้าของรวมทุกคน

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความปรึกษาทนายกฤษดา
0999170039
IMG_0548-0

Facebook Comments