Home คดีแพ่ง ทนายความต้องรู้ ยื่นคำร้องจัดการมรดก ยกเลิกการประกาศหนังสือพิมพ์(ใช้ E-notice แทน)

ทนายความต้องรู้ ยื่นคำร้องจัดการมรดก ยกเลิกการประกาศหนังสือพิมพ์(ใช้ E-notice แทน)

32592

           กราบสวัสดีท่านผู้อ่าน ในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดาขอชี้แจง แจ้งข่าวสำคัญซึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดกซึ่งเรามักเรียกกันว่ากองมรดก เช่น ที่ดิน เงินฝากธนาคาร เงินที่เขายืมไป ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล บ้านช่อง ย่องตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย คือ เจ้ามรดกไปยืมเงินใครเขาไว้หรือเป็นหนี้เขา ค้างค่าเช่าบ้าน พวกนี้เป็นพวกความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว

            แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินก็จะปฎิเสธบ้าง ลูกหนี้เจ้ามรดกปฎิเสธบ้าง หรือแม้จะไปเบิกเงินธนาคารๆ ก็ปฎิเสธบ้างว่า ต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว  มิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้

 

            จึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก แต่เดิมการยื่นคำร้องจัดการมรดกนั้นต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นระเบียบที่ปฏิบัติต่อๆกันมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อวันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ศาลแพ่งได้ออกประกาศในสาระสำคัญเกี่ยวกับการร้องจัดการมรดกทั้งหมด 4ประกาศ ซึ่งทนายความหลายๆท่านยังไม่ทราบ ในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดา ขอนำเรียนทุกท่านชี้แจงในสาระสำคัญดังนี้

ความเป็นมา

จากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกา และคำบรรยายของท่านเลขาธิการศาลยุติธรรม

ระเบียบและประกาศฉบับเต็ม

1.ระเบียบศาลแพ่ง ว่าด้วยการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก.pdf
2.คำสั่งศาลแพ่ง เรื่องจัดองค์คณะผู้พิพากษาในการไต่สวนคำร้อง.pdf
3.ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ยกเลิกการประกาศหนังสือพิมพ์.pdf
4.ประกาศศาลแพ่ง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง.pdf

 

สาระสำคัญที่ทนายความต้องรู้

1.สาระสำคัญประการแรก ศาลออกระเบียบว่าด้วย การยื่นคำร้อง การชำระเงิน และการไต่สวนและการส่งพยานเอกสาร สามารถใช้วิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้

2.หากไม่มีผู้คัดค้าน ศาลจะส่งคำสั่งพร้อมสำเนาให้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3.ยกเลิกการประกาศหนังสือพิมพ์ ในคดีที่ทายาททุกคน ยินยอม ยกเว้นค่าธรรมเนียม 500 บาทแต่ให้ใช้การประกาศทาง E-notice แทนไม่เสียค่าใช้จ่าย

4.ทนายไม่ต้องทำคำร้องขอประกาศหนังสือพิมพ์แล้ว แต่ให้ทำคำร้องขอประกาศหรือลงโฆษณาผ่านสือหรือเทคโนโลยีของศาลแทนไม่มีค่าใช้จ่าย

5.เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 25 ธันวามคม 2561 เป็นต้นไป

6.ควรยื่นคำร้องก่อนเวลา 15.00 นาฬิกา

7.ผู้ร้องที่จะยื่นผ่านวิธีอิเล็คทรอนิกส์ให้แสดงความประสงค์โดยการยื่นคำร้องและยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาล

8.การยื่นคำร้องจะสมบูรณ์ได้เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอน การยื่นเอกสารและชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินต่อศาลแล้วเท่านั้น

9.หากมีการเบิกความเท็จถือเป็นการกระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

มีปัญหาคดีความปรึกษาวิธีการยื่นจัดการมรดกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments