Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ กู้ยืมเงินไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เพียงแต่มอบโฉนดไว้เป็นประกันลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดไว้หรือไม่

กู้ยืมเงินไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เพียงแต่มอบโฉนดไว้เป็นประกันลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดไว้หรือไม่

23865

 

คำถาม

กู้ยืมเงินไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เพียงแต่มอบโฉนดไว้เป็นประกันลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดไว้หรือไม่

คำตอบ
กรณีนี้เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3874/2549

การกู้ยืมเงินเกินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไป(กฎหมายเดิม) ถ้าไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่ง นั้น หมายความรวมถึงการห้ามมิให้ยกขึ้นต่อสู้คดีด้วย เมื่อการกู้ยืมเงิน 5,000,000 บาท ที่จำเลยอ้างว่าโจทก์กับ ร. ร่วมกันกู้ยืมจากจำเลยนั้นไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ จำเลยจึงไม่อาจอ้างการกู้ยืมเงินดังกล่าวขึ้นต่อสู้เพื่อยึดถือโฉนดที่ดินของโจทก์ที่จำเลยมอบให้ยึดถือเป็นประกันไว้ได้
โจทก์กับ ร. ตกลงโอนที่ดินให้แก่จำเลยเป็นการตีใช้หนี้โดยจำเลยจะต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่โจทก์กับ ร. อีกจำนวนหนึ่งซึ่งจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระเพิ่มนั้นเป็นสาระสำคัญที่จะต้องตกลงกัน แต่จำเลยยังไม่ได้ตกลงในรายละเอียดว่าจำเลยจะต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่โจทก์กับ ร. เป็นจำนวนเท่าใด จึงนับว่ายังมิได้มีสัญญาต่อกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 366 วรรคหนึ่ง จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินของโจทก์ไว้ได้

สรุป หากการกู้ยืมไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ แม้ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดไว้

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ป.พ.พ. มาตรา 321, 366, 653

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีกู้ยิม คดีความ การเรียกโฉนดคืนปรึกษาทนายกฤษดา
0999170039

IMG_0548

Facebook Comments