Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ต่อเติมกันสาด ประตูเหล็กโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน มีความผิดหรือไม่

ต่อเติมกันสาด ประตูเหล็กโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน มีความผิดหรือไม่

5192

407101910
คำถาม
ต่อเติมกันสาด ประตูเหล็กโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน มีความผิดหรือไม่

เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4777 – 4778/2556
เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (มาตรา 4 21, 65 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ให้คํานิยามคําว่า อาคาร หมายความว่าตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้และให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆของอาคารด้วย การที่จําเลยใช้บริเวณพื้นที่ใต้กันสาดที่จําเลยดัดแปลงต่อเติมวางสินค้าเพื่อทําการค้าขาย แต่กันสาดและประตูเหล็กม้วนดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของอาคารและเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นทําให้จําเลยสามารถเข้าใช้สอยได้จึงเป็นอาคารตามความหมายของบทบัญญัติดังกล่าว เมื่อจําเลยดัดแปลงและต่อเติมกันสาดกับประตูเหล็กม้วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การกระทําของจําเลยจึงเป็นความผิดฐานก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

สรุปหากกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดนะครับ
ทนายกฤษดา 0999170039
IMG_0548-0

Facebook Comments