Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ กรณี ” คลิปที่เป็นข่าวที่ผู้ขับขี่รถยนต์กระบะวีโก้ถอนหลังมาชนรถเก่งยารีสสีแดง ? ...

กรณี ” คลิปที่เป็นข่าวที่ผู้ขับขี่รถยนต์กระบะวีโก้ถอนหลังมาชนรถเก่งยารีสสีแดง ? “

1825

กรณี ” คลิปที่เป็นข่าวที่ผู้ขับขี่รถยนต์กระบะวีโก้ถอนหลังมาชนรถเก่งยารีสสีแดง ? “

จากกรณีที่เป็นข่าวที่ผู้ขับขี่รถยนต์กระบะวีโก้ถอนหลังมาชนรถเก่งยารีสสีแดง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น  เรามาติดตามกันว่า การกระทำใช่นั้นเป็นการกระทำที่ผิด ?

 

การกระทำนั้นเห็นได้ว่า  มีการถอนรถมาชนถึงสองครั้ง  แต่ครั้งที่  ๒  เห็นได้ว่าแรงมากๆๆ  กระทำเช่นนี้เห็นว่ามิใช่การกระทำที่เกิดขึ้นโดยประมาท อันทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้นเสียหาย  ตาม  พระราชบัญญัติจราจรทางบก  หากแต่การกระทำนั้นเป็นการกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์   ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 358  ( เป็นคดีอาญา )  โดยเจตนา (ดู ป.อาญา มาตรา 59 วรรค 3)  ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

และการนี้การที่บุคคลนั้นเมื่อถอนรถมาชนแล้วลงมาจากรถ   กลับมาพูดให้บุุคคลอื่นฟังว่าคนที่ขับรถเก่งยารีสสีแดงได้ถอนรถมาชนท้ายรถตนนั้น  และยังพูดต่อไปอีกว่าถูกคนที่ขับรถเก่งยารีสสีแดงได้ข่มขู่ตน  ด้วยนั้น   เมื่อพิจารณาจากกคลิปแล้วเห็นได้ว่าเป็นความเท็จทั้งสิ้น   ชึ่งการกระทำเช่นนนั้น ทำให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคลที่ขับรถเก่งยารีสสีแดง  อันเป็นการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๒๖ กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการกระทำออกสื่อต่อไปนั้น   ก็ก่อเกิดเป็นการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๓๒๘  กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

 

ทั้งนี้หากหากมีการนำข้อความดังกล่าวซึ่งเป็นความเท็จนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์   การกระทำเช่นนั้นย่อมเป็นการกระทำความผิดตาม  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

 

นายเกรียงศักดิ์   นวลศรี

 น.บ  น.บ.ท  วิชาชีพว่าความ  ที่ปรึกษากฎหมาย  และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย.com

 

Facebook Comments