Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ เหตุผล การบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 271 ต้องเริ่มนับแต่เมื่อใด

เหตุผล การบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 271 ต้องเริ่มนับแต่เมื่อใด

4957

vipang
คำถาม
การบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 271 ต้องเริ่มนับแต่เมื่อใด
คำตอบ
ต้องเริ่มนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นที่สุดในคดีนั้น “ซึ่งหมายถึงคำพิพากษาของศาลสุดท้ายในแต่ละคดี
เหตุผล:
1. ตามมาตรา 271 มิได้บัญญัติให้นับแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 147
2. เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วย่อมผูกพันคู่ความทันทีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่ง
3. แม้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็มีสิทธิ์ร้องขอให้บังคับคดีได้แล้วเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามคำบังคับ หากลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ประสงค์ที่จะถูกบังคับคดี ก็ต้อง”ขอทุเลาการบังคับ” ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 231
ดังนี้ ข้อกฎหมายในเรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 147 ทั้งสองวรรค จึงเป็นคนละประเด็นกับระยะเวลาบังคับคดีตามมาตรา 271 โปรดอย่านำมาวินิจฉัยปะปนกัน”
*** ขอได้กรุณาศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10731/2558 (ประชุมใหญ่) ซึ่งอ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7190/2538.
เครดิต อาจารย์ สมชาย จุลนิติ์
166

Facebook Comments