Home คดีอาญา ผู้เสียหายเข้าเป็นโจทก์ร่วม มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องของพนักงานอัยการหรือไม่

ผู้เสียหายเข้าเป็นโจทก์ร่วม มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องของพนักงานอัยการหรือไม่

12951

คำถาม

ผู้เสียหายเข้าเป็นโจทก์ร่วม มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องของพนักงานอัยการหรือไม่

คำตอบ

เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3833/2525

โจทก์ร่วมเข้ามาดำเนินคดีแก่จำเลยโดยอาศัยสิทธิตามฟ้องของพนักงานอัยการ จึงไม่มีอำนาจขอแก้และเพิ่มเติมฟ้องให้นอกเหนือไปจากฟ้องของพนักงานอัยการ หากศาลชั้นต้นสั่งนัดไต่สวนมูลฟ้องส่วนที่โจทก์ร่วมขอแก้และเพิ่มเติมฟ้องไว้ก็มีอำนาจสั่งงดเสียได้

   เมื่อศาลมิได้อนุญาตให้แก้และเพิ่มเติมฟ้องตามคำร้องของโจทก์ร่วม จึงลงโทษจำเลยตามบทมาตราที่ขอแก้และเพิ่มเติมฟ้องนั้นไม่ได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลย 1 เดือนปรับ 500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา218

Facebook Comments