Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สามีนำเงินบำเหน็จบำนาญไปซื้อบ้าน ต่อมานำไปขายโดยไม่ได้รับความยินยอม ฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

สามีนำเงินบำเหน็จบำนาญไปซื้อบ้าน ต่อมานำไปขายโดยไม่ได้รับความยินยอม ฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

9946

คำถาม

สามีนำเงินบำเหน็จบำนาญไปซื้อบ้าน ต่อมานำไปขายโดยไม่ได้รับความยินยอม ฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

คำตอบ เคยมีคำพิาพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2765/2537

เงินบำนาญเป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการผู้ที่พ้นจากราชการแล้วตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเมื่อข้าราชการผู้นั้นมีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายยังมีชีวิตอยู่จึงเป็นการได้เงินมาในระหว่างสมรส ย่อมถือว่าเงินบำนาญนั้นเป็นสินสมรส

เมื่อนำเงินนั้นมาซื้อที่ดินและต่อมาได้ปลูกสร้างบ้านซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินในระหว่างสมรส ที่ดินและบ้านจึงเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474(1) จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพร้อมบ้านสินสมรสให้จำเลยที่ 2โดยโจทก์ซึ่งเป็นคู่สมรสไม่ได้ให้ความยินยอม ราคาที่ขายเป็นราคาถูกมาก และตามพฤติการณ์จำเลยที่ 2 ต้องทราบว่าจำเลยที่ 1กับโจทก์เป็นสามีภริยากัน จำเลยที่ 2 จึงรับโอนที่ดินพร้อมบ้านโดยไม่สุจริต โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1480 วรรคสอง

สรุป เงินบำนาญเป็นสินสมรส เมื่อนำไปซื้อที่ดินและปลูกสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสินสมรส หากขายโดยไม่ได้รับความยินยอมอีกฝ่ายฟ้องเพิกถอนได้

หากมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0999170039 0891427773

Facebook Comments