Home แรงงาน ลูกจ้างตำแหน่งอะไรบ้าง ที่นายจ้างอาจเรียกหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานได้

ลูกจ้างตำแหน่งอะไรบ้าง ที่นายจ้างอาจเรียกหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานได้

1892

ลูกจ้างที่นายจ้างอาจเรียกหรือรับ หลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานได้ ก็คือลูกจ้างที่ทำงานในลักษณะหรือสภาพต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้

อย่างไรก็ตามลักษณะหรือสภาพของงานประเภทใดที่นายจ้างเรียกหรือรับประกันจากลูกจ้างได้ ประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ถูกกำหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ซึ่ง ประกาศกระทรวงแรงงาน #เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสี่ยงในการทำงานจากลูกจ้าง พศ 2551 กำหนดว่า

#ข้อ4 ลักษณะหรือสภาพของงานที่นายจ้างจะเรียกหรือรับประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้างได้ ได้แก่

(1) งานสมุห์บัญชี
(2) งานพนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน
(3) งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีค่า คือเพชร พลอยเงิน ทองคำ ทองคำขาวและไข่มุก
(4) งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายจ้าง
(5) งานติดตามเร่งรัดหนี้สิน
(6) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ
(7) งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินค้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้เช่าซื้อ ให้กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจำนอง รับจำนำ รับประกันภัย รับโอนหรือรับจัดส่ง บริการธนาคาร ทางนี้ เฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการที่ว่านั้น

มีปัญหาคดีแรงงาน

ติดต่อทีมทนายอธิป 0917127444

 

Facebook Comments