Home คดีแพ่ง การจำนองประกันหนี้ ผู้รับจำนองต้องเป็นเจ้าหนี้หรือไม่

การจำนองประกันหนี้ ผู้รับจำนองต้องเป็นเจ้าหนี้หรือไม่

9399

คำถาม

การจำนองประกันหนี้ ผู้รับจำนองต้องเป็นเจ้าหนี้หรือไม่

ตอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4436/2545

การที่จำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้แก่โจทก์นั้น แท้จริงแล้วเป็นการจำนองประกันหนี้ที่จำเลยมีต่อ ล. โจทก์ผู้รับจำนองจึงมิได้เป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่จำเลยจำนองที่ดินเป็นประกัน สัญญาจำนองจึงไม่มีมูลหนี้ที่จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ โจทก์จึงบังคับจำนองแก่จำเลยมิได้

การที่จำเลยนำสืบพยานบุคคลว่า การจำนองที่ดินตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นการจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ต้นเงินที่จำเลยได้รับมาปล่อยกู้จาก ล. และดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ค้างชำระรวมกัน แล้วใช้ชื่อโจทก์เป็นผู้รับจำนอง จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องเป็นการนำสืบเพื่ออธิบายถึงที่มาของหนี้ตามสัญญาจำนองว่าไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีมูลหนี้ต่อกัน จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคท้ายหาใช่เป็นการนำสืบว่าจำเลยไม่ได้รับเงินตามเอกสารดังกล่าวไม่ จำเลยย่อมมีสิทธินำสืบได้

สรุป ผู้รับจำนองต้องเป็นเจ้าหนี้  เนื่องจาก มาตรา 702 ใช้คำว่า ตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ ดังนั้น การจำนองเป็นการจดทะเบียนเพื่อประกันการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ ถ้าไปจำนองต่อบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ การจำนองนั้นไม่มีผลบังคับ

มีปัญหาปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

099-9170039

Facebook Comments