Home คดีแพ่ง ผู้เยาว์ไม่มีใบขับขี่เกิดอุบัติเหตุ แต่ต่างฝ่ายต่างประมาทพอๆกัน ผู้ปกครองต้องรับผิดหรือไม่

ผู้เยาว์ไม่มีใบขับขี่เกิดอุบัติเหตุ แต่ต่างฝ่ายต่างประมาทพอๆกัน ผู้ปกครองต้องรับผิดหรือไม่

16310

คำถาม

ผู้เยาว์ไม่มีใบขับขี่เกิดอุบัติเหตุ แต่ต่างฝ่ายต่างประมาทพอๆกัน ผู้ปกครองต้องรับผิดหรือไม่

คำตอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 480/2548

โจทก์เป็นบิดาของ ป. โจทก์ยอมให้ ป. ซึ่งยังเป็นผู้เยาว์อายุ 16 ปี และยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ ขับรถยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะออกไปตามถนนสาธารณะ เป็นการเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ถือว่าโจทก์มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลบุตรผู้เยาว์ โจทก์จึงต้องร่วมกับ ป. รับผิดในผลที่ ป. ทำละเมิดต่อจำเลยด้วย

การที่โจทก์และจำเลยจะต้องรับผิดในผลของการกระทำละเมิดต่อกันเพียงใดนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 442 ประกอบด้วย มาตรา 223 ให้พิจารณาถึงพฤติการณ์ด้วยว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อความเสียหายยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร ซึ่งต้องถือเอาการกระทำละเมิดมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา หาได้ถือเอาความเสียหายมากน้อยเป็นเกณฑ์ไม่ เมื่อต่างฝ่ายต่างทำละเมิดต่อกันและมีส่วนประมาทพอ ๆ กัน โจทก์และจำเลยจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากกันได้

จำเลยร่วมเป็นผู้รับประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากรถยนต์คันที่จำเลยเอาประกันภัยไว้ และจะต้องรับผิด ก็ต่อเมื่อจำเลยผู้เอาประกันต้องรับผิด เมื่อโจทก์ไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากจำเลย จำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เช่นกัน

สรุป เมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทพอๆกัน โจทก์และจำเลยไม่อาจเรียกค่าเสียหายแก่กันได้ ไม่ต้องรับผิด

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773

 

Facebook Comments