Home สาระน่ารู้ ผู้จัดการมรดกละเลยไม่แบ่งทรัพย์แก่ทายาทร้องถอนได้หรือไม่

ผู้จัดการมรดกละเลยไม่แบ่งทรัพย์แก่ทายาทร้องถอนได้หรือไม่

8514

คำถาม

ผู้จัดการมรดกละเลยไม่แบ่งทรัพย์แก่ทายาทร้องถอนได้หรือไม่

คำตอบ

มีคำพิพากษาศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 201/2537

หน้าที่สำคัญของผู้จัดการมรดกคือ รวบรวมทรัพย์มรดกของผู้ตายมาแบ่งปันให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ หากผู้ร้องเห็นว่า ตนมีสิทธิในทรัพย์มรดกดังกล่าวเพียงผู้เดียวก็ชอบที่จะเรียกร้องเอาทรัพย์ดังกล่าวจากฝ่ายที่โต้แย้งโดยตรงอย่างคดีมีข้อพิพาท เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องไม่ยินยอมแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทอื่น ๆ เป็นเวลาประมาณ 2 ปี นับแต่ศาลมีคำสั่งให้ตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน จึงถือได้ว่าผู้ร้องละเลยมิได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ผู้จัดการมรดก หากให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกต่อไปย่อมจะล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองมรดกและทายาทได้ จึงมีเหตุสมควรให้ศาลถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727วรรคแรก

สรุป ถือว่าผู้จัดการมรดกละเลย ทายาทมีสิทธิร้องขอให้ศาลถอนผู้จัดการมรดกได้

มีปัญหาคดีความการไม่แบ่งปันทรัพย์สินโทรปรึกษาทีมงาานทนายกฤษดา

0891427773

Facebook Comments