Home คดีอาญา ความรู้เกี่ยวกับการริบทรัพย์คดียาเสพติด ตามพรบ.มาตรการ

ความรู้เกี่ยวกับการริบทรัพย์คดียาเสพติด ตามพรบ.มาตรการ

11214

ความรู้เกี่ยวกับการริบทรัพย์ตามพรบ.มาตรการในคดียาเสพติด ทุกท่านอาจสงสัยว่าเหตุใดต้องมีการยึดทรัพย์สิน การจับกุมในคดียาเสพติดทำไมต้องมีการยึดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์หรือ เงินทองทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด

นอกจากหลักการพื้นฐานที่มีตามประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติไว้ตาม มาตรา ๓๒ ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นของผู้กระทำความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ แล้ว ตามพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  และ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์และประเด็นสำคัญไว้มี ๒ กรณี

๑.ทรัพย์สินของกลางคดียาเสพติด ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑

๒.ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด มาตรา ๒๗,๒๙

ในประการแรกทรัพย์สินของกลางคดียาเสพติดนั้น ตามมาตรา ๓๐ และ ๓๑ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด คือ ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำผิด หรือ ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด หรือมีไว้ใช้ในการกระทำความผิด  ซึ่งกรณีนี้กฎหมายมุ่งที่จะริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิด  หรือ ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด หรือมีไว้ใช้ในการกระทำความผิด เป็นสำคัญ โดยไม่คำนึงว่า จะมีผู้ถูกลงโทษหรือไม่ ศาลย่อมมีอำนาจไต่สวนและมีคำสั่งริบได้ทันทีไม่ต้องรอผลคดีหลักก่อน

ซึ่งการกระทำผิดที่ศาลจะริบของหลางได้หมายถึง เฉพาะ ฐานผลิต นำเข้าส่งออก จำหน่าย และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตาม พรบ.มาตรการ นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือหรือพยายาม

ในประการที่สอง การริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ตามมาตรา ๒๗,๒๙ กล่าวคือเป็นทรัพย์สินที่พนักงานอัยหารสั่งอายัดหรือให้ยึด เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๒๗ ,๒๙ แล้วพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้ริบเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๙

ปัญหาที่เกิดจากสองกรณีคือ ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ไม่มีส่วนรู้เห็น หรือไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดในคดียาเสพติด

คำแนะนำจากทีมงานทนายกฤษดา การที่ศาลจะมีคำสั่งริบได้ พนักงานอัยการต้องดำเนินการร้องขอ หากเป็นกรณีตาม มาตรา ๓๐ ๓๑  จะมีการประกาศหนังสือพิมพ์รายวัน ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ไม่มีส่วนรู้เห็น หรือไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดในคดียาเสพติด ต้องยื่นคำคัดค้าน และต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยระยะเวลาในการยื่นคือ ก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา

หากมีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 lineID: Lawyers.in.th

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments