Home คดีอาญา นำรถยนต์ที่เช่าซื้อไว้โดยที่ผ่อนยังไม่หมด ไปขายต่อหรือไปจำนำนอกระบบ ผิดยักยอกทรัพย์หรือไม่

นำรถยนต์ที่เช่าซื้อไว้โดยที่ผ่อนยังไม่หมด ไปขายต่อหรือไปจำนำนอกระบบ ผิดยักยอกทรัพย์หรือไม่

102937

เป็นปัญหาจากพิษเศรษฐกิจกันมาก กับความไม่พอดีในการใช้เงินทอง ที่ตามมาจนเป็นปัญหาในครอบครัวว่า เป็นต้นเหตุแห่งความทะเลาะเบาะแว้งต้นเหตุแห่งการแตกสลายของครอบครัว หากการแก้ปัญหานั้นทำโดยถูกต้องตามกระบวนการแล้ว ปัญหาที่ตามมาย่อมจะไม่เกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งหากแก้ปัญหาโดยไม่ถูกต้องโดยนำรถไปขายต่อไปจำนำแล้ว ผลที่ตามมาจะเป็นเช่นไร เป็นปัญหาระดับไหน ทนายกฤษดา ขอนำทุกท่านไปดูกันตามคำถาม

คำถาม

นำรถยนต์ที่ทำสัญญาเช่าซื้อไว้โดยที่ผ่อนยังไม่หมดกับบริษัทรับเช่าซื้อ เมื่อนำไปขายต่อหรือไปจำนำนอกระบบ ผิดยักยอกทรัพย์หรือไม่

คำตอบ

ซึ่งมีคำพิพากาษาศาลเคยตัดสินไว้ดังนี้ 

คำพิพากษาฎีกาที่ 4781/2555 รถยนต์กระบะเป็นของผู้เสียหายที่ 2 โจทก์ร่วมทำสัญญาเช่าซื้อจากผู้เสียหายที่ 2 ขณะเกิดเหตุยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ กรรมสิทธิ์ในรถยนต์กระบะจึงยังเป็นของผู้เสียหายที่ 2 จนกว่าจะมีการชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน ในการตกลงซื้อขายรถยนต์กระบะให้แก่จำเลยมีเงื่อนไขว่า โจทก์ร่วมจะโอนทะเบียนให้จำเลยต่อเมื่อจำเลยชำระราคารถยนต์ครบถ้วนแล้ว ซึ่งรวมถึงข้อตกลงให้จำเลยผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่โจทก์ร่วมยังคงค้างชำระแก่ผู้เสียหายที่ 2 ด้วย ข้อตกลงในการซื้อขายรถยนต์กระบะระหว่างโจทก์ร่วมและจำเลยจึงมิใช่การซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จึงยังไม่ตกเป็นของจำเลย ที่จำเลยเป็นผู้ครอบครองรถหลังจากมีการทำสัญญาซื้อขายดังกล่าว ถือเป็นเพียงการครอบครองรถยนต์กระบะไว้แทนโจทก์ร่วมเท่านั้น จำเลยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์กระบะที่แท้จริง ภายหลังจากทำข้อตกลงซื้อขายรถยนต์กระบะดังกล่าวจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อและไม่ชำระราคารถยนต์กระบะให้ครบถ้วน โจทก์ร่วมแจ้งให้จำเลยคืนรถยนต์กระบะให้โจทก์ร่วม แต่จำเลยเพิกเฉยและอ้างว่ารถยนต์กระบะสูญหาย การที่จำเลยยังคงครอบครองรถยนต์กระบะของโจทก์ร่วมต่อมาโดยไม่ส่งมอบคืน น่าเชื่อว่าจำเลยมีเจตนาเบียดบังปกปิดและซุกซ่อนรถยนต์กระบะโดยมีเจตนาที่จะไม่ส่งมอบคืนแก่โจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานยักยอก

หลักการวินิจฉัยที่สำคัญนั้น ขึ้นอยู่กับว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ดังกล่าวได้ถูกโอนไปยังผู้เช่าซื้อหรือยัง ถ้าอธิบายตามหลักกฎหมายนั้นหมายความว่า การซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้เช่าซื้อแล้วหรือยัง หากโอนแล้วก็ไม่ผิดยักยอกทรัพย์ แต่หากสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนจนกว่าจะมีการชำระราคาเสร็จ อันนี้จะผิดยักยอกทรัพย์

ทางแก้หากเกิดปัญหา ?

คำแนะนำเบื้องต้นจากทีมงานทนายกฤษดา

หากตามรถได้

แนะนำให้พยายามตามรถพิพาทกลับมาทำสัญญาเช่าซื้อ หรือชำระตามสัญญาเช่าซื้อ หรือเปลี่ยนสัญญาหรือคู่สัญญาใหม่เพื่อบรรเทาการผ่อนชำระ

หากตามรถไม่ได้แนะนำให้เจรจารับชำระหนี้เพื่อให้ถอนฟ้องคดีอาญา

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments