Home คดีอาญา ข้อตกลงหรือสัญญาให้ถอนฟ้องคดีอาญา ทำได้หรือไม่

ข้อตกลงหรือสัญญาให้ถอนฟ้องคดีอาญา ทำได้หรือไม่

24037

การทำข้อตกลงหรือสัญญาให้ถอนฟ้องคดีอาญาเพื่อที่สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา 39 นั้น เช่นกรณีชำระค่าเงินค่าเสียหายแล้วถอนฟ้อง  หรือชำระเงินค่าเสียหายแล้วแถลงไม่ติดใจดำเนินคดีนั้นมีให้เห็นกันทั่วไป แต่หลักการที่แท้จริงแล้ว สาระสำคัญใดที่ผู้กระทำข้อตกลงหรือสัญญาควรรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของตนเอง ในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดา ขอนำทุกท่านไปทำความเข้าใจกัน

สัญญาระงับสิทธิในการดำเนินคดีอาญา หรือเรียกง่ายๆว่าข้อตกลงให้ถอนฟ้องนั้นมีหลักๆ 2 กรณีกล่าวคือ

1.สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับสิทธิในการดำเนินคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้ 

ตามกฎหมาย สามารถทำได้ เพราะไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะการยอมความย่อมทำให้ความผิดอาญาระงับได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ศาลเคยตัดสินไว้ว่าอย่างไรสำหรับข้อตกลงยอมความในความผิดต่อส่วนตัว ?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1428 – 1429/2545 โจทก์และจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้กันในทางแพ่งเฉพาะที่เกี่ยวกับความผิดฐานยักยอกและฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และมาตรา 341 ซึ่งจำเลยได้กระทำผิดต่อโจทก์อันเป็นความผิดอันยอมความได้ สัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวจึงสมบูรณ์ใช้บังคับต่อกันได้ หาได้เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ไม่ จึงไม่ตกเป็นโมฆะ

2.สัญญาหรือข้อตกลงกรณียอมความในความผิดอาญาแผ่นดิน

ตามกฎหมายถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นผลโมฆะ ทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องไม่ระงับ

ศาลเคยตัดสินไว้ว่าอย่างไรสำหรับข้อตกลงยอมความในความผิดอาญาแผ่นดิน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 958/2519 จำเลยทำสัญญายอมชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์โดยมีเจตนาที่จะไม่ให้โจทก์แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบุตรจำเลยในการที่ทำให้บุตรโจทก์ตาย โจทก์ตกลงด้วยวัตถุประสงค์ของสัญญาเป็นการตกลงให้ระงับคดีอาญาแผ่นดิน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 113 สัญญาจึงตกเป็นโมฆะกรรม
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1181/2491 โจทก์ถอนฟ้องคดีอาญาแผ่นดิน โดยมีข้อตกลงว่า โจทก์ยอมรับเอาส่วนแบ่งในที่ดินเป็นการตอบแทน ข้อตกลงนั้นเป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อย จึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 375/2537 จำเลยทำสัญญายินยอมชำระหนี้แก่โจทก์แทน ส. บุตรจำเลยเป็นการตอบแทนที่ขอให้โจทก์ถอนฟ้องคดีอาญาที่โจทก์ฟ้อง ส.ในความผิดฐานแจ้งความเท็จ เบิกความเท็จ และนำสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นคดีอาญาแผ่นดิน วัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าวเป็นการตกลงให้ระงับคดีอาญาแผ่นดินขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสัญญาตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113(เดิม)

คดีใดบ้างเป็นความผิดต่อส่วนตัว คดีใดบ้างเป็นอาญาแผ่นดินทนายกฤษดา เคยอธิบายไว้แล้วในบทความก่อนใครยัไม่อ่านคลิก

มีปัญหาคดีึความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments