Home คดีอาญา โดนจับคดียาเสพติด ขอฟื้นฟูได้หรือไม่พร้อมวิธีทำ

โดนจับคดียาเสพติด ขอฟื้นฟูได้หรือไม่พร้อมวิธีทำ

37120

หลายๆท่านไม่ทราบว่าจริงๆแล้วหากโดนจับคดียาเสพติด สามารถขอเข้าฟื้นฟูได้หากเข้าเงื่อนไขตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร ทีมงานทนายกฤษดา ขอนำท่านไปทำความเข้าใจพร้อมกัน

หลักการของการส่งฟื้นฟู

เป็นการนำตัวผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดรักษาให้หาย เพื่อไม่ให้กลับไปใช้ยาหรือติดยาเสพติดอีกนั่นเอง ตามหลักการว่า ผู้เสพคือผู้ป่วย มิใช่อาชญากรเช่นเดียวกับกรณีที่ถือว่าผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ

บุคคลใดบ้างที่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู

คือผู้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามมาตรา 19 ของพรบ.ฟื้นฟู ฯ

มาตรา ๑๙ ผู้ใดต้องหาว่ากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ใน ครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย หรือเสพและจําหน่ายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูก ดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจําคุกตามคํา พิพากษาของศาล ให้พนักงานสอบสวนนําตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ศาลพิจารณามีคําสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจ พิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่เกิดจากตัว ผู้ต้องหานั้นเอง หรือจากพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทําให้ไม่อาจนําตัวผู้ต้องหาไปศาลภายใน กําหนดเวลาดังกล่าวได้

สิ่งต้องพิจารณาว่าอยู่ในหลักเกณฑ์

1.ดูฐานความผิด เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

-ฐานเสพยาเสพติด หรือฐานเสพและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด

-ฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย

-ฐานเสพและจําหน่ายยาเสพติด

2.ดูประเภทและปริมาณ

ซึ่งยาเสพติดที่กระทำความผิดนั้นจะต้องมีลักษณะ  ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง

สิ่งต้องพิจารณาว่าอย่างไรเป็นยาเสพติดประเภทใด

ตามกฎกระทรวงแล้วอนุญาตให้เข้ารับการฟื้นฟูตามเงื่อนไขและต้องเป็นยาเสพติดในประเภทดังต่อไปนี้

ประเภท ๑ มี ๖ ชนิด เมทแอมเฟตามีน เฮโรอีน แอมเฟตามีนเมทิลลีน ไดออกซีเมทแอมเฟตามีน เมทิลลีน ไดออกซีเเอมเฟตามีน เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ

ประเภท ๒ มี๒ชนิด โคคาอีน และฝิ่น

ประเภท ๕ มี ๑ ชนิด กัญชา

แต่ทั้งนั้นกฎกระทรวงได้กำหนดปริมาณเอาไว้่ที่จะได้รับการฟื้นฟู

ประเภท ๑  เฮโรอีน ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ถ้าเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ามีปริมาณไม่เกิน ๖ หน่วยการใช้หรือ ๕ เม็ดน้ำหนักสุทธิไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัม

ประเภท ๒  โคคาอีนไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัม  และฝิ่นไม่เกิน ๕๐๐๐ มิลลิกรัม

ประเภท ๕  กัญชาไม่เกิน ๕๐๐๐ มิลลิกรัม

เมื่อพิจารณาแล้วเข้าหลักเกณฑ์แต่ตัวผู้ต้องหาไม่ได้รับการส่งให้ฟื้นฟู หรือโดนจับแล้วสามารถขอฟื้นฟูได้หรือไม่

เคยมีคำพิพากษษศสลฎีกาวางหลักเอาไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 907/2547

ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 จะต้องเป็นผู้ต้องหา มิใช่ถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว

โดยหลักแล้วทางปฏิบัติในบางคดีผู้ต้องหาไม่ได้ถูกส่งให้ฟื้นฟูตามพรบ. มีวิธีแก้และวิธีทำอย่างไร

1.พิจารณาว่าตนเข้าหลักเกณฑ์ตามพรบ.ฟื้นฟู

2.ให้ญาติหรือผู้ต้องหายื่นหนังสือถึงพนักงานสอบสวนภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่ถูกจับ

หากพ้นระยะเวลาทำอย่างไร ?

ยื่นหนังสือต่อพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน ก่อนมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาล

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773

 

Facebook Comments