Home คดีครอบครัว การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่ามอบอำนาจได้หรือไม่

การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่ามอบอำนาจได้หรือไม่

11098

หลายท่านคงสงสัยไม่น้อย ว่าการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่านั้นสามารถมอบอำนาจให้ไปดำเนินการได้หรือไม่  ทีมงานทนายกฤษดา จึงไปค้นคว้าหาคำตอบมาให้ดังนั้น

ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 มาตรา 6 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 14 คำร้องขอจดทะเบียนต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญในทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนและต่อหน้าพยานสองคนซึ่งต้องลงลายมือชื่อไว้ในทะเบียนในขณะนั้นด้วย  แต่ถ้าผู้ร้องไม่สามารถลงลายมือชื่อได้โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ให้นายทะเบียนหมายเหตุไว้ในทะเบียน

และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1458 การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามี ภริยากัน และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้า นายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว ก็บ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่า ชายหญิงที่จะจดทะเบียนสมรสกันต้องไปจดทะเบียนเอง และต้องลงนามเอง จะตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจไปทำไม่ได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments