Home คดีแพ่ง ฟ้องโจทก์ไม่ได้เรียงหรือแต่งฟ้องโดยทนายความหรือโจทก์ เป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ฟ้องโจทก์ไม่ได้เรียงหรือแต่งฟ้องโดยทนายความหรือโจทก์ เป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

12479

ปกติแล้วคำฟ้อง ในช่องผู้เรียงหรือผู้แต่ง ต้องแต่งโดยทนายความตามพรบ.ทนายความมาตรา 33 หากผู้ที่ไมได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความลงชื่อ ผู้เรียงคำฟ้องโดยผู้นั้นไม่ได้เป็นทนายความจะเป็นฟ้องที่ชอบหรือไม่ ทีมงานทนายกฤษดา พาไปหาจากคำพิพากษาศาลฎีกาดังนี้

คำถาม

ฟ้องโจทก์ไม่ได้เรียงหรือแต่งฟ้องโดยทนายความหรือโจทก์ เป็นฟ้องที่ชอบหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3397/2547

คำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยมีจำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์ และมี ธ. ลงลายมือชื่อเป็นผู้เรียงและเขียน โดย ธ. มิได้เป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความและไม่ปรากฏว่าเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ทนายความฯ การที่ ธ. เรียงหรือแต่งฟ้องอุทธรณ์ให้จำเลย จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย คำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ครบองค์ประกอบตาม ป.วิ.อ. มาตรา 215 ประกอบด้วยมาตรา 158 (7)

คำพิพากาษาศาลฎีกาที่ ๙๙๐/๒๔๙๐

บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจะเรียงหรือแต่งคำฟ้องไม่ได้ คำฟ้องที่เรียงโดยผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความ ไม่เป็นคำฟ้องที่ศาลจะรับไว้ดำเนินคดีได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๐/๒๕๓๐

สำหรับลายมือชื่อผู้เรียงนั้น โจทก์เป็นผู้เรียงฟ้องได้เองไม่ต้องห้าม แต่ถ้าให้ผู้อื่นเรียงคำฟ้องให้ ผู้นั้นต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ดังนี้ หากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความลงชื่อเป็น ผู้เรียงคำฟ้องโดยผู้นั้นมิได้เป็นทนายความ เป็นฟ้องที่ไม่ชอบ

สรุปหากไม่เข้าข้อยกเว่นมาตรา ๓๓ หรือไม่ใช่โจทก์หรือทนายความ ไม่มีสิทธิเรียงฟ้อง ดังนั้นจึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบอันที่ศาลจะมีิสิทธิรับไว้ดำเนินคดีได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

Facebook Comments