Home ข่าวสารสภาทนายความ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เข้าพบอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เข้าพบอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

4390

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายวรกร ไหลหรั่ง ที่ปรึกษามูลนิธิฯ, นายจีรวัฒน์ มงคลสวัสดิ์ นักวิชาการ และนางสาวมาลี แซ่หวัง หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ ได้เข้าพบ นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, ว่าที่ร้อยตรีฐานพัฒน์ รัตนพันธ์ ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ และนายกิตติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่าง แก้ต่างคดีคนพิการ ทั้งนี้เพื่อผลักดันการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสากล และสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป.

Facebook Comments