Home ข่าวสารสภาทนายความ แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่ารุ่นที่ 47 ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่ารุ่นที่ 47 ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี

7599

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่ารุ่นที่ 47 ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี

***กรณีผู้สอบผ่านทั้งสองประเภท ให้รายงานตัวตามเลขประจำตัวสอบสำนักงาน 1 ปี เป็นหลัก***

Facebook Comments