Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 1)

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 1)

5042

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 1) และปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและจริยธรรมมรรยาททนายความ โดย ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการอบรมมีหัวข้อดังนี้

– ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ บรรยายโดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

– กฎหมายที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ค้ำประกัน จำนอง จำนำ กู้ยืม ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา) บรรยายโดย นายดำรง ยาน้ำทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (การเบิกจ่าย เงินรางวัล ในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาคดีอาญาชั้นสอบสวน) บรรยายโดย นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คดีศาลของแรง) บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองประธานโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ

การอบรมในครั้งนี้มีทนายความอาสาเข้าร่วมในการอบรมจำนวน 245 คน โดย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โครงการพัฒนาบุคลากร และนายศุภกร มาหะศักดิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา.

Facebook Comments