Home ข่าวสารสภาทนายความ แผนผังรายงานตัวอบรมจริยธรรม รุน 47/ผูรักษาสถานภาพ และผูผานการฝกหัดงานในสํานักงาน 1 ป ครั้งที่ 2/2560

แผนผังรายงานตัวอบรมจริยธรรม รุน 47/ผูรักษาสถานภาพ และผูผานการฝกหัดงานในสํานักงาน 1 ป ครั้งที่ 2/2560

5001

แผนผังรายงานตัวอบรมจริยธรรม รุน 47/ผูรักษาสถานภาพ และผูผานการฝกหัดงานในสํานักงาน 1 ป ครั้งที่ 2/2560

*** หลังจากลงทะเบียนแล้วให้นั่งภายในห้องตามแถว 1 – 86 ดูจากเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ตามเก้าอี้จะมีชื่อของแต่ละคนติดอยู่และให้นั่งตามรายชื่อตัวเอง ***

Facebook Comments