Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 3)

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 3)

3223

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 3) และปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและจริยธรรมมรรยาททนายความ โดย นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการอบรมมีหัวข้อดังนี้

– ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ บรรยายโดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

– ทนายความขอแรงและการคุ้มครองสิทธิ/เสรีภาพ ประชาชนในการพิจารณาคดี บรรยายโดย พ.ต.ท.ดร.สมนึก เขมทองคำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

– การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (การเบิกจ่าย เงินรางวัล ในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาคดีอาญาชั้นสอบสวน) บรรยายโดย นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และนายวัฒนชัย ฐิติฐานานุศักดิ์ นิติกร

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คดีศาลของแรง) บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองประธานโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ

การอบรมในครั้งนี้มี นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ, นายพัฒนา จาติเกตุ อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายถาวร มงคลเคหา กรรมการบริหารภาค 4

คณะกรรมการสภาทนายความทนายความอาสาเข้าร่วมในการอบรมจำนวน 250 คน โดย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โครงการพัฒนาบุคลากร และนายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา.

 

Facebook Comments